امروز: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷
کلیه اخبار مرتبط با واژه ایمان
وحدت کلمه, ایمان

ایمان به خدا و اتحاد كلمه؛ این دو چیز است كه میتواند كشورها را، ملتها را روی پای خودشان نگه دارد؛ قدرت مقاومت به آنها بدهد؛ و ملت ایران بحمدالله از این دو برخوردار است.
چهارشنبه ۲ آیان ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۴:۱۰